Политика по качество

​ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО
за политиката по качество
 
В съвременнитепазарниусловия, призасиленатаконкуренциянапазара и нарастващитеизискваниянаклиентитезакачествотонапродуктите и услугите, ръководствотона „СИНМЕД БЪЛГАРИЯ” ООД оценява, чеуспешенбизнес и стабилноразвитиесавъзможнисамочрезнепрекъснатоподобряваненапредлаганитепродукти и услуги. Затова в основатананашатаполитикапокачеството е заложенаосновнатаницел:
 
ОРИЕНТИРАНОСТ КЪМ КЛИЕНТИТЕ, НЕПРЕКЪСНАТО ОПРЕДЕЛЯНЕ И УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ТЕХНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЧАКВАНИЯ

​Усилията на ръководството са насочени към:
Внедряване и поддържане на система по качество съглесно изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015, непрекъснато подобряване на процесите, включени в обхвата и повишаване на ефикасността им.
В деловите си взаимоотношения „СИНМЕД БЪЛГАРИЯ” ООД спазва принципа за ролята на клиента като определящ фактор за формиране на маркетинговата стратегия и политика на българския пазар.
Повишаване ефикасността на процесите чрез овладяване на рисковете и използване на възможностите за повишаване конкурентноспособността на фирмата.
Вземане на оперативни решения, основани на факти, за постигане на баланс между параметрите желано/възможно.
Приобщаване на всички, работещи във фирмата към реализиране на политиката по качество и мотивирането им за постигане на поставените цели.
Осигуряване на възможности за продължаващо обучение на персонала и повишаване на неговата компетентност.
Изгражданенавзаимоизгодниотношения с външни доставчици и заинтересовани страни.
Спазване на приложимите национални и международни нормативни изискавания и постигане на съответствие с очакванията и изискванията на всички заинтересовани страни. 
Ръководството декларира своя ангажимент по отношение спазване и прилагане на политиката чрез поддържане на нейната актуалност и осигуряване на достъпност и информираност на персонала и заинтересованите страни.
 
София, 10.01.2022г.                                  Управител:
 
                                                              Йорданка Бичева