PartoSure ВДР

PartoSure ВДР (Време до раждане)

Време ли е?
Клиничното предизвикателство
 • Причината за преждевременното раждане често е неизвестна
 • Преждевременното раждане е водеща причина за перинатална заболеваемост и смъртност в развитите страни1
 • Честотата на преждевременните раждания се повишава в най-развитите страни2
 • Точното идентифициране на пациентки в риск и тези извън риск от преждевременно раждане е върхово клинично предизвикателство в акушерството

Диагностичната нужда

Въпреки представянето на нови диагностични технологии, използваните понастоящем тестове имат изключително слаби предиктивни стойности за предстоящо раждане3
Чрез точно откриване на пациентки с риск от раждане в рамките на седмица от изследването, клиницистите могат да извършат оздравителни интервенции като например прилагането на кортикостероиди. 
Антенаталното прилагане на кортикостероиди на пациентки със съмнение за преждевременно раждане, които раждат в рамките на 7 дни от изследването, е показало намаляване на коморбидността свързана с преждевременното раждане4.


Решението

PartoSure™ ВДР
тест е бърз тест, който подпомага в предвиждането на оставащото време до раждане. Тестът е предназначен за пациентки с оплаквания между 20-та и 36-та гестационна седмица с:
 • Белези и симптоми или усложнения, предполагащи преждевременно раждане
 • Клинично интактен околоплоден мехур
 Високата Позитивна предиктивна стойност (ППС) на PartoSure™ ВДР тест позволява на клиницистите по-уверено да установяват риска от раждане в следващите 7 дни и да имат възможността да приложат подходящите антибиотици и/или токолитици.
Отличната Негативна предиктивна стойност (НПС) на PartoSure™ ВДР тест позволява на клиницистите по-уверено да изключат възможността от раждане в следващите 7 до 14 дни, избягвайки по този начин ненужни интервенции или приема в болница.

Механизъм на действие 

Тестът PartoSure™ ВДР открива плацентарен алфа-микроглобулин-1 (ПАМГ-1) протеин, който се намира в много малки концентрации в нормалния влагалищен секрет. Скорошни клинични проучвания показаха силна корелация между позитивния ПАМГ-1 тест и предстоящо раждане при пациентки с признаци на преждевременно раждане и клинично интактеноколоплоден мехур.
​​
 • МНОГО ВИСОКА ПРЕДИКТИВНА ПОЗИТИВНА СТОЙНОСТ
 • ОТЛИЧНА НЕГАТИВНА ПРЕДИКТИВНА СТОЙНОСТ
 • ДОСТОВЕРЕН РЕЗУЛТАТ ЗА МИНУТИ
 • ПРИЛОЖЕНИЕ В ШИРОК ГЕСТАЦИОНЕН ПЕРИОД
 • БЕЗ ИЛИ С УПОТРЕБАТА НА СПЕКУЛУМЛистовката за употреба към PartoSure ВДР на различни езици, както и актуална лицензионна информация и продуктово специфични правни въпроси може да бъде намерена на http://partosure.com/ или се свържете с нас.

Референции:

1.    Goldenberg RL, Culhane JF, Iams JD, Romero R. Epidemiology and causes of preterm birth. Lancet 2008 Jan;371:75-84.
2.    Saigal S and Doyle LW. An overview of mortality and sequelae of preterm birth from infancy to adulthood. Lancet 2008 Jan;371:261-269.
3.Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4. Art. No.: CD006843. (Systematic review)
4.    Antenatal corticosteroids revisited: repeat courses. NIH Consens Statement 2000;17(2): 1-18.