GeneReader NGS System

Системата включва следните апарати:  QIAcube Connect, GeneRead QIAcube, GeneReader Platform и QCI PowerStation Tower Chassis. Застъпените етапи в работния процес са:

·       eкстракция на нуклеинови киселини;
·       таргетно набогатяване;
·       подготовка на библиотеки;
·       клонална амплификация;
·       секвениране от ново поколение;
·       анализ на данните; 
·       интерпретация на данните.


QIAcube Connect представлява апарат за напълно автоматизирана екстракция на нуклеинови киселини или протеини. 
https://www.qiagen.com/bg/products/instruments-and-automation/nucleic-acid-purification/qiacube-connect/#productdetails

GeneRead QIAcube извършва автоматизирана и оптимизирана подготовка на библиотеки. Инструментът изпълнява стъпката на клонална амплификация от процеса на секвениране от ново поколение (NGS).
https://www.qiagen.com/bg/products/next-generation-sequencing/genereader-system/generead-qiacube/?autoSuggest=true#productdetails

GeneReader е проектиран да изпълнява секвениране от ново поколение (NGS). Работният процес на GeneReader включва следните 6 процеса: хибридизация на праймерите, подготовка на флоу клетките, подготовка на реагентите, настройка на експеримента в QCI Analyze платформата, зареждане и стартиране на флоу клетката и измиване след експеримента.
https://www.qiagen.com/bg/products/next-generation-sequencing/genereader-system/qiagen-genereader-platform/#productdetails

QCI се състои от два компонента: QCI Analyze и QCI Interpret, които заедно ви помагат да извлечете максимума от вашите NGS анализи.
QCI Analyse напълно допълва GeneReader, от настройката на процеса до автоматизирания анализ на резултатите от секвенирането.
https://www.qiagen.com/bg/products/informatics-and-data/analysis-and-visualization/qiagen-clinical-insight-analyze-for-genereader/#productdetails
QCI Interpret е система за третичен анализ, която ви насочва при интерпретацията на вариантите, използвайки базата данни на QIAGEN.
https://www.qiagen.com/bg/products/informatics-and-data/interpretation-content-databases/qiagen-clinical-insight-interpret-for-genereader/#productdetails