QTF-Plus - подобрена версияQuantiFERON-TB Gold Plus е най-точният тест за ТБ инфекция


QuantiFERON-Plus - безпрецедентна точност
► 98% СПЕЦИФИЧНОСТ
► 95% ЧУВСТВИТЕЛНОСТ​


QFT-Plus е подобрена версия на водещия интерферон гама базиран тест за ТБ откриване - QuantiFERON-TB Gold. QFT-Plus използва същия принцип, процедура на теста и надеждна технология, на която може да се доверите, но сега е оптимизиран с иновативни туберкулоспецифични антигени, които предизвикват както CD8+, така и CD4+ T-клетъчен отговор - позволявайки по-точно отчитане на клетъчно медиирания имунен отговор към ТБ инфекцията.

Изберете най-използвания и най-достоверния наличен интерферон гама базиран тест

QuantiFERON технологията е изследвана в повече от 1100 клинични и научни проучвания, които затвърждават превъзхождащата й точност спрямо всеки друг тест за ТБ инфекция. QFT-Plus предоставя удобството на еднократна визита за пациента, съчетана с електронно отчитане, количествен резултат и безпрецедентна точност.
Предимствата на QFT-Plus – четири епруветки, един точен резултат

QFT-Plus използва уникални епруветки за кръвни проби, които позволяват незабавна експозиция на лимфоцитите от кръвта към високо специфичните ТБ антигени или към тестовите контроли, покриващи вътрешната повърхност на епруветките.

За QFT-Plus са необходими само 4 ml от цялостна кръв – 1 ml във всяка от 4те епруветки. QFT-Plus позволява изтеглянето на пробата в стандартна, обща епруветка с литиев хепарин и последващо пренасяне в съответните QFT-Plus епруветки.

►Митоген - Позитивна контрола
Потвърждава базово ниво на имунния статус


►Нулева - Негативна контрола
Регулира фоновото ниво на IFN-γ


►ТБ1 - Предимно открива CD4+ T-клетъчен отговор
Т-клетъчен отговор


►ТБ2- Оптимизирана за откриване на CD4+ и CD8+ T-клетъчен отговор


QFT-Plus е най-бързият и лесен наличен интерферон гама базиран тест без нуждата от тягостно изолиране на лимфоцити, субективно клетъчно броене, разреждане или посявки.
QFT-Plus е лесен за автоматизиране тест и е подходящ за лаборатории с висок тестови капацитет.

Прогрес за науката в изследването на ТБ с иновативната CD8+ T-клетъчна технология

CD8+ T-клетките демонстрират важна роля в имунологията на МТБ инфекцията. QFT-Plus сега отчита клетъчно медиирания имунен отговор към МТБ инфекцията едновременно от CD4+ и CD8+ T-клетките. Новата TБ1 епруветка отчита предимно CD4+ отговора, докато TБ2 е оптимизирана за едновременно откриване на CD4+ и CD8+ отговорите.